Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Voorstel "vreemdelingentaks" weggestemd, maar 'meegenomen'

Voorstel "vreemdelingentaks" weggestemd, maar 'meegenomen'
Lokaal @ Vlaams Belang

Ons raadslid Ilse Annemans vroeg gisteren in de gemeenteraad om de zogenaamde "vreemdelingentaks" in te voeren. De meerderheid, inclusief N-VA, stemde het voorstel weg, maar schepen Roggeman beloofde wel om het voorstel "mee te nemen" in een globale visie over Dendermonds integratiebeleid...

Hieronder leest u de tussenkomst van Ilse Annemans:

Voorzitter, collega's, 

Onze fractie vraagt aan de stad Dendermonde om de retributie in te voeren voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen of arbeidsmigranten; dit met een maximumbedrag van 50 Euro.

Uit metingen, uitgevoerd door het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, bleek immers na grondig onderzoek dat dit voor een bijkomende werklast en een extra kost voor de lokale besturen zorgt. Vlamingen moeten ook betalen voor hun identiteitskaart. Het is dan ook niet meer dan logisch en eerlijk dat niet-Belgen dit uiteraard ook doen. Hierbij is dan nog niet de materiële kost verrekend van deze elektronische A-kaart.

Ik bespaar jullie de administratieve formulering van de toelichting .

De Vlaams Belangfractie vraagt de gemeenteraad van Dendermonde te beslissen tot het invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart).

Gelet op:

  • De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers.
  • De financiële toestand van onze stad.
  • De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in het Staatsblad op 2 februari 2017.
  • Het KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, goedgekeurd in de ministerraad van 24 februari 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 20 maart 2017.
  • De Grondwet die bij artikels 41, 162 tweede lid 2° en 170 §4 fiscale autonomie verleent aan de gemeenten.
  • Artikel 40 decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.
  • Artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden gedelegeerd.
  • Het KB van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt op 50 euro.

Voorstel van beslissing

De gemeenteraad van Dendermonde beslist een retributiereglement in te voeren voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart), met volgende artikelen:

Artikel 1

Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf: de elektronische A- kaart.

Artikel 2

De retributie bedraagt 50 euro per persoon en kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden geïnd.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de vernieuwing, verlenging of vervanging van de elektronische A-kaart te worden betaald, hetzij elektronisch of via overschrijving. De retributie is niet terug betaalbaar.

Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.

Het was voormalig N-VA staatssecretaris Theo Francken die in 2017 de aanzet gaf om deze vreemdelingentaks toe te passen. Vlaams Belang kan dit enkel volmondig ondersteunen en daarom ons voorstel. De vorige Dendermondse bestuursploeg was er geen voorstander van, maar nu de partij van Francken in de meerderheid zit rekenen wij op de kracht van verandering en op een goedkeuring van ons voorstel.

Dank U wel