Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vechtpartijen aan het station bevestigen resultaten enquête Vlaams Belang

Vechtpartijen aan het station bevestigen resultaten enquête Vlaams Belang
Lokaal @ Vlaams Belang

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober hield de Dendermondse afdeling van het Vlaams Belang een grootschalige enquête waarin de bevolking zich kon uitspreken over uiteenlopende thema’s.

De resultaten, die u in hieronder aantreft, zijn hoe ontluisterend en confronterend ook, zeer voorspelbaar. Zo voelt 59% van de Dendermondenaars zich niet veilig in de stad, en wordt de stationsbuurt daarbij steevast als het grootste pijnpunt aangemerkt. Allerminst een verrassing, gelet op de meute rondlummelende en voorbijgangers storende ‘jongeren’ aldaar.

De vechtpartijen van de voorbije dagen bevestigen bijgevolg de resultaten van de enquête op een pijnlijke wijze. Ze zijn niets anders dan een stinkende wonde, veroorzaakt door maar al te zachte en politiek correcte heelmeesters. En ze bevestigen dat het Vlaams Belang – helaas als enige – sinds jaar en dag terecht de vinger op de wonde legt. We zullen dit uiteraard blijven doen.

De enquête:

De inwoners van Dendermonde hebben zich massaal uitgesproken over de verkeersveiligheid en de mobiliteit, de integratie van nieuwkomers, de aandacht voor senioren en andersvaliden, en over de gemeentelijke administratie.

Een dergelijke bevraging, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, is voor het Vlaams Belang geen primeur meer. Ook in 2012 vroegen we naar de mening van de Dendermondenaar. En net zoals zes jaar geleden was de respons ook nu weer zeer groot. Het spreekt dan ook voor zich dat de in de enquête naar boven gekomen verzuchtingen opgenomen zullen worden in ons verkiezingsprogramma. Een democratische bevraging is en blijft een bijzonder nuttig werkinstrument.

Het meest uitgesproken blijft men over de veiligheid. 59% van de bevolking heeft geen veilig gevoel in de stad. Daarbij blijkt vooral de Stationsbuurt een pijnpunt. Bijna een kwart van de bevolking (22%) beklaagt zich hierover. Niet te verwonderen uiteraard, met de karrevrachten rondhangende ‘jongeren’ aldaar. De aanwezigheid van jeugdbendes en het daarmee maar al te vaak gepaard gaande zinloze geweld boezemen 69% van de bevraagden angst in. Naast het station blijven ook Vlotgras en Serbos problematisch. Net zoals, van zodra de avond valt, de Brusselsestraat en de Oude Vest. En zoals onze partij dat al jaren doet, pleit 57% voor meer blauw op straat.

Ook onveilig voelt men zich in het stadsverkeer. Zomaar eventjes 76% van de deelnemers vindt het ronduit onveilig voor zwakke weggebruikers. Omzeggens evenveel mensen storen zich aan de lamentabele staat van de voetpaden en de straten, zowel in de stad als in de deelgemeenten. Een bedroevend resultaat, en vergelijkbaar met dat van 6 jaar geleden. Dus ook heel bedroevend voor het stadsbestuur, dat hierin al die jaren duidelijk geen enkele verbetering heeft kunnen aanbrengen…

De enquêteresultaten laten weinig of geen ruimte voor interpretatie waar het gaat over de aanhoudende instroom van migranten. 88% van de Dendermondenaars maakt zich hierover zorgen. Zo goed als driekwart (74%) is van oordeel dat vreemdelingen zich te weinig integreren. En zo maar eventjes 91% vindt dat de eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij de toekenning van sociale woningen.

Over jeugdbeleid en seniorenbeleid zijn de meningen ietwat verdeeld. Maar waar het stadsbestuur voor onze stadsgenoten schromelijk in gebreke blijft, is communicatie. Van zodra gepeild wordt naar de mate waarin of de wijze waarop informatie verstrekt wordt, zijn de resultaten wel erg sprekend. Zo kan 64% zich bijvoorbeeld niet vinden in de communicatie over de openbare werken. En over de kunstaankopen is dat bijvoorbeeld 75%.

Onze dwarsdoorsnede legt op een pijnlijke wijze de tekortkomingen in het bestuur van onze stad bloot, en toont ontegensprekelijk aan dat onze thema’s, inzonderheid veiligheid en vreemdelingenproblematiek, nog steeds bijzonder actueel zijn en niets aan belangrijkheid hebben ingeboet.


Een overzicht van de resultaten:

Verkeer, mobiliteit en parkeren

Het zone 30-circulatieplan te Sint-Gillis:

26% voor, 50% tegen, 24% geen mening

Stadsverkeer veilig voor zwakke weggebruikers:

14% ja, 76% nee, 10% geen mening

Straten en voetpaden voldoende onderhouden:

22% ja, 76% nee, 2% geen mening

N41 doortrekken richting Aalst:

68% ja, 16% nee, 16% geen mening

Hinder van vrachtverkeer in Mandekensstraat:

15% ja, 19% nee, 66% geen mening

Tevreden over busaanbod:

19% ja, 28% nee, 53% geen mening

Gemakkelijk om in uw straat parkeerplaats te vinden:

42% ja, 47% nee, 11% geen mening

Parkeertarieven:

70% te hoog, 29% correct, 1% te laag

Voldoende parkeergelegenheid aan station:

19% ja, 49% nee, 32% geen mening

Mocht overweg in Hofstraat te Oudegem opgeofferd voor fietssnelweg:

19% ja, 37% nee, 44% geen mening

Voldoende communicatie over openbare werken:

21% ja, 64% nee, 15% geen mening

Netheid, huisvuil, sluikstort

Openbare plaatsen zijn net en proper:

23% ja, 61% nee, 15% geen mening

Tevreden met werking en betalend karakter van containerpark:

30% ja, 53% nee, 17% geen mening

Sluikstorters in uw straat:

44% ja, 56% nee

Veiligheid

Voelt u zich veilig in onze stad:

27% ja, 59% nee, 14% geen mening

Voldoende blauw op straat:

22% ja, 57% nee, 21% geen mening

Angst voor jeugdbendes en hun zinloze geweld:

69% ja, 17% nee, 14% geen mening

Drugsproblematiek streng genoeg aangepakt:

8% ja, 60% nee, 32% geen mening

Vlaams beleid en integratie

Aanhoudende instroom van vreemdelingen in onze stad zorgwekkend:

88% ja, 11% nee, 1% geen mening

Ambtenaren van stad of OCMW mogen andere taal hanteren:

17% ja, 76% nee, 7% geen mening

Vreemdelingen integreren zich voldoende in Dendermonde:

8% ja, 74% nee, 18% geen mening

Sociale woningen

Voldoende betaalbare sociale woningen:

18% ja, 47% nee, 35% geen mening

Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij toekenning sociale woming:

91% ja, 4% nee, 5% geen mening

Senioren

Voldoende rusthuizen:

17% ja, 47% nee, 36% geen mening

Voldoende serviceflats:

9% ja, 49% nee, 42% geen mening

Voldoende seniorenwerking:

31% ja, 25% nee, 44% geen mening

Andersvaliden

Voldoende aandacht voor andersvaliden:

15% ja, 36% nee, 49% geen mening

Sociaal Dendermonde

Voldoende initiatieven ter bestrijding van armoede:

6% ja, 49% nee, 45% geen mening

Tevreden over werking OCMW

13% ja, 28% nee, 59% geen mening

Jeugd, cultuur en sport

Voldoende buitenschoolse kinderopvang:

25% ja, 16% nee, 59% geen mening

Voldoende ondersteuning aan sportclubs:

34% ja, 26% nee, 40% geen mening

Voldoende jeugdlokalen en fuifzalen:

23% ja, 38% nee, 39% geen mening

Voldoende activiteiten voor de jeugd:

26% ja, 27% nee, 47% geen mening

Voldoende aandacht voor culturele erfgoed en folklore:

48% ja, 24% nee, 28% geen mening

Middenstand en economie

Omvorming van Briel te Baasrode tot watergebonden bedrijventerrein een goede zaak:

36% ja, 23% nee, 41% geen mening

Voldoende inspanningen voor de lokale middenstand:

16% ja, 47% nee, 37% geen mening

Natuur

Voldoende inspanningen voor natuurbehoud:

24% ja, 47% nee, 29% geen mening

Gemeentelijke administratie

Afschaffing brandweerpost te Oudegem verantwoord:

12% ja, 65% nee, 23% geen mening

Voldoende communicatie over gedane kunstaankopen:

5% ja, 75% nee, 20% geen mening

Stadsbestuur reageert voldoende snel en duidelijk op klachten en bekommernissen:

6% ja, 69% nee, 25% geen mening